Twoja firma

 

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o przyznanie:

  • wsparcia finansowego udzielanego na poniesienie wydatków niezbędnych do założenia i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w wysokości do 40 000,00 zł na osobę
  • wsparcia pomostowego udzielanego przez pierwszych 6 miesięcy na poniesienie wydatków związanych z bieżącym prowadzeniem dzielności gospodarczej w wysokości 1 600,00 zł na miesiąc

Otrzymanie wsparcia możliwe będzie po złożeniu we wskazanym terminie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.

Złożone wnioski ocenione zostaną przez powołaną przez Beneficjenta niezależną Komisję Oceny Wniosków, składającą się z ekspertów posiadających doświadczenie z zakresu przedsiębiorczości.

Na podstawie dokonanych ocen, wybranych zostanie co najmniej 24 uczestników, którzy założą w ramach projektu działalność gospodarczą oraz otrzymają wsparcie finansowe.

Wsparcie pomostowe przyznawane będzie uczestnikom, którzy założyli w ramach projektu działalność gospodarczą, otrzymali wsparcie finansowe oraz ich wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego zostały ocenione pozytywnie.

Działalność gospodarcza

Uczestnicy, rozpoczynający w ramach projektu działalność gospodarczą zobowiązani zostaną do:

  • zarejestrowania działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego
  • prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zapisami biznesplanu, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego
  • wydatkowania wsparcia finansowego i pomostowego zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego, w okresie od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego do maksymalnie 3 miesięcy

Monitoring i kontrola

W ramach projektu uczestnicy podlegać będą obowiązkowym wizytom monitorującym (2 wizyty) oraz wizytom kontrolnym (2 wizyty) prowadzonym przez Beneficjenta lub Partnera projektu. Celem realizowanych wizyt będzie sprawdzenie prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej oraz wydatkowania uzyskanego wsparcia finansowego i pomostowego.

  • wizyty kontrolne realizowane będą zaraz po zakończeniu wydatkowania wsparcia finansowego oraz po zakończeniu 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego
  • wizyty monitoringowe realizowane będą pomiędzy pierwszą a drugą wizytą kontrolną (tj. między 3 a 12 miesiącem prowadzenia działalności, licząc od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego)