O projekcie

 

Projekt: Kierunek: PRZYSZŁOŚĆ!
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia, tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w wieku do 30 r. ż. lub powyżej 50 r. ż., zamieszkujących jeden z następujących powiatów województwa zachodniopomorskiego: miasto Szczecin, miasto Świnoujście, powiat goleniowski, powiat policki, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Celem projektu jest przygotowanie 40 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez ich udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 24 z nich.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

  • szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu oraz wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego, opracowania strategii firmy
  • coaching indywidualny pomocny w wyznaczeniu realnych i satysfakcjonujących celów biznesowych oraz w radzeniu sobie z trudnościami
  • wsparcie finansowe w wysokości do 40 000,00 zł na osobę
  • wsparcie pomostowe udzielane przez pierwszych 6 miesięcy w wysokości 1 600,00 zł na miesiąc
  • doradztwo specjalistyczne z zakresu efektywnego wykorzystania przyznanego wsparcia finansowego i pomostowego

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.